Algemene voorwaarden Wiwi Websolutions

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wiwi Websolutions, en de Klant waarop Wiwi Websolutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wiwi Websolutions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2. De door Wiwi Websolutions gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Wiwi Websolutions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

2.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Wiwi Websolutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wiwi Websolutions anders aangeeft.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wiwi Websolutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Wiwi Websolutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wiwi Websolutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wiwi Websolutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wiwi Websolutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wiwi Websolutions zijn verstrekt, heeft Wiwi Websolutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

3.4. Wiwi Websolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wiwi Websolutions is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wiwi Websolutions kenbaar behoorde te zijn.

3.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wiwi Websolutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6. Bij oplevering hanteert Wiwi Websolutions 21 dagen om eventuele onjuistheden te melden. Na de 21 dagen zijn wij genoodzaakt om de communicatie en werkzaamheden hierover op uurbasis uit te voeren.

4. Wijziging van de overeenkomst

4.1. Indien Wiwi Websolutions gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Wiwi Websolutions ter beschikking heeft gesteld.

4.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wiwi Websolutions zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Wiwi Websolutions de Klant hierover tevoren inlichten.

4.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Wiwi Websolutions daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

5.1. De overeenkomst tussen Wiwi Websolutions en een Klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Wiwi Websolutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wiwi Websolutions dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6. Honorarium

6.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wiwi Websolutions, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

6.4. Indien Wiwi Websolutions met de Klant een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Wiwi Websolutions niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6.6. Bovendien mag Wiwi Websolutions het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Wiwi Websolutions, dat in redelijkheid niet van Wiwi Websolutions mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Wiwi Websolutions zal de Klant in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Wiwi Websolutions zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7. Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en voor implementatie van de ontwikkelde internetoplossing, op een door Wiwi Websolutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2. Indien de Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 7,50, tweede herinnering € 15,00, derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, is Wiwi Websolutions gerechtigd de ontwikkelde internetoplossing (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Wiwi Websolutions op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

7.4. Wiwi Websolutions heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wiwi Websolutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wiwi Websolutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door Wiwi Websolutions geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Wiwi Websolutions totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Wiwi Websolutions gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Wiwi Websolutions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5. Door Wiwi Websolutions geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.6. Voor het geval dat Wiwi Websolutions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Wiwi Websolutions of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wiwi Websolutions zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9. Incassokosten

9.1. Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00.

9.2. Indien Wiwi Websolutions hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant.

9.4. De Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

10. Hosting

10.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door Klant dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractperiode te geschieden, aan het hostingbedrijf.

10.2 Wiwi Websolutions is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

10.3 Het is de Klant niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (online verbinding met Wiwi Websolutions blijven lopen binnen Wiwi Websolutions of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.

11. Onderzoek, reclames

11.1. Wiwi Websolutions behoudt zich het recht tot plaatsing van het Wiwi Websolutions logo en/of tekstlink naar Wiwi Websolutions op de website van de opdrachtgever.

11.2. Wiwi Websolutions mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie
en/of publiciteit, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wiwi Websolutions. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wiwi Websolutions in staat is adequaat te reageren.

11.4. Indien een klacht gegrond is, zal Wiwi Websolutions de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wiwi Websolutions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

12. Opzegging

12.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

12.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Klant, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, heeft Wiwi Websolutions recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Wiwi Websolutions zijn toe te rekenen. Voorts is de Klant alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium.

12.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wiwi Websolutions, zal Wiwi Websolutions in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Klant toerekenbaar zijn.

12.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Wiwi Websolutions extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Klant in rekening gebracht.

13. Opschorting en ontbinding

13.1. Wiwi Websolutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst, Wiwi Websolutions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2. Voorts is Wiwi Websolutions bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wiwi Websolutions op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Wiwi Websolutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4. Wiwi Websolutions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Indien Wiwi Websolutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2. Indien Wiwi Websolutions aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.5.000 (Zegge: VIJF DUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Wiwi Websolutions in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

14.3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

14.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wiwi Websolutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Wiwi Websolutions toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.5. Wiwi Websolutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wiwi Websolutions of zijn ondergeschikten.

15. Vrijwaringen

15.1. De Klant vrijwaart Wiwi Websolutions voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2. Indien de Klant aan Wiwi Websolutions informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

16. Risico-overgang

16.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze aan Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Klant of van een door Klant aan te wijzen derden worden gebracht.

17. Overmacht

17.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wiwi Websolutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wiwi Websolutions niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wiwi Websolutions worden daaronder begrepen.

17.3. Wiwi Websolutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wiwi Websolutions zijn verplichtingen had moeten nakomen.

17.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5. Voor zover Wiwi Websolutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wiwi Websolutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wiwi Websolutions gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Wiwi Websolutions zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wiwi Websolutions niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19. Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Wiwi Websolutions zich de rechten en bevoegdheden voor die Wiwi Websolutions toekomen op grond van de Auteurswet.

19.2. Alle door Wiwi Websolutions verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wiwi Websolutions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

19.3. Wiwi Websolutions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

20. Voorbeelden

20.1. Is aan de Klant een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

21. Geschillen

21.1. De rechter in de vestigingsplaats van Wiwi Websolutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wiwi Websolutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22. Toepasselijk recht

22.1. Op elke overeenkomst tussen Wiwi Websolutions en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

23. Van toepassing

23.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.